ข่าวปรับเปลี่ยนปี 2558
     
1 การใช้ยาในผู้ป่วยใน พ.ย. 57
2 กำหนดการ พ.ย. 57
3 การพัฒนาคุณภาพของคลินิกไร้พุง พ.ย. 57
4 การออกกำลังกาย (Exercise) พ.ย. 57
5 กินเพื่อลดนำหนัก พ.ย. 57
6 เกณฑ์ รพ. พ.ย. 57
7 คำชี้แจงแบบประเมินตนเอง พ.ย. 57
8 คำนำ พ.ย. 57
9 คู่มือ พ.ย. 57
10 โครงสร้างการดำเนินงานคลินิกไร้พุง พ.ย. 57
11 ชื่อโครงการ.docx พ.ย. 57
12 นพ.อำพล พ.ย. 57
13 นำเสนอโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4 กค.57 พ.ย. 57
14 แนวคำถาม DPAC Quality พ.ย. 57
15 แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพคลินิกไร้พุง พ.ย. 57
16 บูรณาการคลินิกไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี พ.ย. 57
17 แบบประเมินเพื่อการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยม พ.ย. 57
18 แบบฟอร์มนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ พ.ย. 57
19 แบบฟอร์มนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ พ.ย. 57
20 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม พ.ย. 57
21 แผ่นพับพี่แจ๋ว พ.ย. 57
22 ราชภัฏ 57 พ.ย. 57
23 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ย. 57
24 วัตถุประสงค์การจัดตั้งคลินิกไร้พุงปี 2557 พ.ย. 57
25 สารละลายโซเดียมกับไตและอาหาร รพ สาขา พ.ย. 57
26 หุ่นดี พ.ย. 57

 

 

ติดต่อเรา ศูนย์โทคโนโลยีสารสนเทศ 1502
โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร 4700 tel.042-711615