แบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรของหน่วยงานราชการ


ชื่อหน่วยงาน วันที่บันทึก : 26/04/2019
ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงาน : ตำแหน่ง : 


เพิ่มข้อมูลสมาชิก


ชื่อ-  สกุล : เลขที่บัตรประชาชน   :    อายุ


ประวัติสมาชิก
     
ชมรมสร้างสุขภาพ :
       
       
   
       


  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล :  
   
    
ติดต่อเรา ศูนย์โทคโนโลยีสารสนเทศ 1502
โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร 4700 tel.042-711615