ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านจิตอาสา ณ โรงพยาบาลสกลนคร ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2563


Login