วันที่บันทัก : 19/07/2019   เวลา : 8:35  

ข้อมูลผู้สมัคร

   
   
ชื่อผู้สมัคร            :
นามสกุลผู้สมัคร     :
ชื่อบริษัทผู้สมัคร    :
เลขบัตรประชาชน   :  
E - Mail                   :
เบอรโทรศัพท์        :
   
รูปสำเนาบัตรประชาขน     :
 
  รูปใบมอบอำนาจการเสนอราคา   :
   
 
   
     
   
กลับเมนูล๊อกอิน
 

 

หมายเหตุ

*** เลขบัตรประชาชนต้องถูกต้อง พร้อมส่ง “รูปสำเนาบัตรประชาชน” และ “รูปใบมอบอำนาจการเสนอราคา”   มิฉะนั้นทางโรงพยาบลจะไม่รับพิจารณา

***  เมื่อสมัครแล้ว ทางโรงพยาบาลจะส่งusernameและpasswordส่งกลับทาง Mail

***  Mail หลังจากสมัครใช้ อาจจะอยู่ในกล่องจดหมาย หรือ จดหมายขยะได้ ให้ดูตามนั้น

*** ถ้ามีข้อสงสัยติดขัด ติดต่อประสานงาน งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม