แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานกลุ่ม Back Office โรงพยาบาลสกลนคร

กรุณาใส่ Username และ Password ก่อนเข้าตอบแบบสอบถาม

การ Login ด้วยรหัส ID 13 หลัก ตามด้วย Password ที่ใช้ในการพิมพ์ Slip เงินเดือน

Username* Password*