Web Site โรงพยาบาลสกลนคร รับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายใน, ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน, แจ้งการประชุมต่างๆ, การจัดอบรม, ประกาศรับสมัคร-ผลสอบ, ประกวดราคา-งานพัสดุ, การส่งข้อมูลให้เครือข่าย, เรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายใน สนใจติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเว็บไซต์) โทร. 2318
03 เม.ย.55
Downloadเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 

เอกสารงานการเจ้าหน้าที่
เอกสารการประชุมต่างๆ
เอกสารกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เอกสารกลุ่มงานรังสีวิทยา

เอกสารกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพ
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารกลุ่มการพยาบาล
   
ขอเชิญ โรงพยาบาลชุมชน Download แบบฟอร์มใบ Request ตรวจพิเศษโรคหัวใจโรงพยาบาลสกลนคร
   
 

PCTอายุรกรรม  (เอกสารดาวน์โหลดสำหรับแพทย์อินเทิร์นและพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยโดยนายแพทย์ชาญชัย ประมวลเจริญกิจ ดังนี้
1. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เวรในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

  2. แนวทางดูแลผู้ป่วย STEMI
  3. Antiboitic Guideline
  รหัสตัวเลขหนังสือ สำหรับหน่วยงาน โรงพยาบาลสกลนคร
  Download เอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
  -เอกสารการประชุมตัวชี้วัด(KPI) วันที่ 5 เม.ย.2555
  -เอกสารการประชุมการบริหารความเสี่ยง(RM) วันที่ 4 เม.ย.2555
  Download เอกสารมาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี : SPA 
  Download รายชื่อผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพ (Facilitators) ประจำปี 2553
  Download รายชื่อผู้จัดการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ประจำปี 2553
  Download ตารางทีมผู้บริหารความเสี่ยงระดับสูง ประจำปี 2553
  Download เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Update Wound Care of Diabetic Ulcer Management 2009" วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2552
 

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
  - ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.1)
- สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.2)

- สัญญาค้ำประกันผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (แบบ ศน.3)

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/ สัมมนา/ดูงาน โรงพยาบาลสกลนคร

  - ใบขออนุมัติเข้าประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ผู้บริหาร โรงพยาบาลสกลนคร Update 26 พฤศจิกายน 2556
- ใบขออนุมัติประชุม/อบรม/สัมมนา  ทั่วไป  ไม่เกิน  30  วัน Update กันยายน 2558
  -ใบขออนุมัติลาศึกษา/อบรมเฉพาะทาง 4 ปี  ขึ้นไป Update กันยายน 2558
- ใบเสนอรายงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน โรงพยาบาลสกลนคร
- คู่มือการปฏิบัติเมื่อไปประชุม/อบรม/สัมมนา ภายนอก Update มกราคม 2557
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
  - แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร/แผนยุทธศาสตร์ อัพเดท 30 ม.ค. 55
  - แบบฟอร์มวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน (7s Model) โดยกลุ่มงาน พรส. อัพเดท 12 พ.ย. 54
  - แบบฟอร์มแผนงานโครงการ ปี 2555 โดยงาน พรส. ลงวันที่ 1 พ.ย. 54
  - แบบฟอร์ม
Download เอกสารอื่น ๆ
  - Download เอกสาร คู่มือการประเมิน Competency โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 มกราคม 52)
  - ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อจัดทำ"สมุดบันทึกคุณภาพบุคลากร" Port Folio(update 24 ธ.ค.51)
  - เอกสารประกอบการประชุม"สมุดบันทึกคุณภาพบุคลากร" Port Folio (Powerpoint)
  - แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสกลนคร ปี2552-2555
 
  - เอกสารการลงข้อมูล P4P กลุ่มการพยาบาล โดยคุณประภัสสร สมศรี
  1. ขั้นตอนการลงโปรแกรม HEY
  2. แบบฟอร์มการลงชื่อรายบุคคล
  3. การลงข้อมูล P4P รวม 76 ข้อ
  4. ลำดับข้อการลงตาราง P4P
  - ตารางขอชื่อวัคซีนไวรัสบี.....โดยคุณณัฐวิภา บุญเกิดรัมย์ (งาน IC)
  - Productiovity 55 ใหม่ล่าสุด [Excel 2003.xls].....โดยคุณพรทิพย์ อัพเดท 13 ก.พ. 55
  - Productiovity 55 ใหม่ล่าสุด [Excel 2007.xlsx].....โดยคุณพรทิพย์ อัพเดท 13 ก.พ. 55
  - Productiovity ห้องคลอด 55 ใหม่ล่าสุด [Excel 2003.xls].....โดยคุณพรทิพย์ อัพเดท 13 ก.พ. 55
  - Productiovity ห้องคลอด 55 ใหม่ล่าสุด [Excel 2007.xlsx].....โดยคุณพรทิพย์ อัพเดท 13 ก.พ. 55
  - Monthly Report Form อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แบบที่ 1 แบบบันทึกการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อรายบุคคล อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แบบบันทึกการตรวจอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ IC7, IC8 อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แบบบันทึกการติดเชื้อของแผนกศัลยกรรม อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แบบบันทึกการติดเชื้อของแผนกสูติกรรม อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แบบบันทึกข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล ORTHO อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แบบบันทึกรายงานสำหรับบุคลากร อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - รายงานผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ตารางเปล่า) อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 54
  - แผนแผนปฏิบัติการ CLT ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2553
  - แผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2553
  - แผนปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล ปี 2552
 
  - แนวทางการปรึกษาอายุรแพทย์โรคไต
  - แนวทางการปรึกษาอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
  - แนวทางการปรึกษาอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท
  - การคำนวณ GFR ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
  - แบบฟอร์มขอรับผลการตรวจทางรังสีPACS
  - ใบ Request for Mamogram and Ultrasound Breast
  - ใบ Request for Ultrasound
  - ใบคำร้องขอสำเนาภาพถ่ายรายงานผลตรวจทางรีงสี

ศูนย์เทคโนโลยีสวารสนเทศ ชั้น2 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โทร. 2318, itc_2312@yahoo.com
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสกลนคร เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  47000 
  : Sakonnakhon Hospital 1041 Charoenmuang road Tambol Dhatcherngchoom Amphur Muang Sakonnakhon Province   47000 Thailand