รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 

“เป็นเครือข่ายบริการโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ และเป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

พันธกิจ (Mission)
โรงพยาบาลสกลนครเป็นสถานบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ และชุมชน มีภารกิจสำคัญ ดังนี้
1. พัฒนาระบบบริการสู่มาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสู่มาตรฐานสากล 
ปรัชญา
     - ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
     - ทำงานเป็นทีม
     - มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เข็มมุ่ง
     N : NETWORK
     E : ENVIRONMEMT
     C : CLINICAL SAFETY
  ค่านิยม (Core Value) "ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจบริการ  ทำงานเป็นทีม"
       S : Smile)
     S : Service Mind
     S : Smart  teamwork
  คำขวัญfont>
       พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง      เน้นเรื่องทีมงาน
     ผู้รับบริการคือหัวใจ      เจ้าหน้าที่ใส่ใจองค์ความรู้
     ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสำคัญ
     - โครงการอยู่รอดปลอดภัย
     - โครงการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
องค์ประกอบของคุณภาพ
     - โครงสร้างองค์กร
     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
     - เป้าหมาย วัตถุประสงค์
     - แผนปฏิบัติการ
     - ตัวชี้วัด
     - การติดตามประเมินผล
     - การสื่อสาร
การสื่อสาร
     ขึ้นบน / ระนาบเดียวกัน / ลงล่าง
     สื่อสารไปกลับ
     มีตัวกลางในการสื่อสาร
การติดตามความก้าวหน้าประจำเดือนของPCT/ULT
     - การทบทวนทางคลินิก (ตามบันไดขั้นที่ 1)
     - การบริหารความเสี่ยง
     - การติดตามตัวชี้วัด
     - รูปธรรมของสหสาขาวิชาชีพ
     -การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
     - การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
     - แผนปฏิบัติการ การติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร
12 กิจกรรมทบทวน
     - C3 THEERR
     -ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
     -การส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา
     -การตรวจรักษาโดยผู้ที่มิใช่แพทย์
     - การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง
     - การเฝ้าระวังการติดเชื้อ
     -การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา
     - การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ
     - ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
     - การใช้ความรู้ทางวิชาการ
     - การใช้ทรัพยากร
     - ติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ
แผนปฏิบัติการ
1. แผนโรงพยาบาล 2.แผนหน่วยงาน
 - แผนยุทธศาสตร์
 - เข็มมุ่ง
 - มาตรฐาน
 - เป้าหมาย
 - งานประจำ กระบวนการหลัก
 - ความเสี่ยง
 - ลูกค้า
 - ICV
 17 ก.พ.55    ข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ